یوفا سی ال – ستاره ی آرسنال مسعود اوزیل می گوید که آرسن ونگر می خواهد او گل های بیشتری بزند. اوزیل در این فصل بیشتر یک گلزن بوده است تا بازیساز او ۷ گل و سه پاس گل داده است. آمار پاس گل های او به نظر ناچیز می آید. ونگر در قبل گفته بود که از مرد آلمانی گل های بیشتری می خواهد. اوزیل هم صحبت های سرمربیش را تائید می کند.

مسعود اوزیل عنوان کرد:

سرمربی می خواهد من گل های بیشتری بزنم. او در تمرینات دید که وقتی من موقعیت دارم معمولا آن را به گل تبدیل می کنم وقتی تمرین ضربات آخر می کردیم من گل های زیادی می زدم. او می دانست که من در برابر دروازه حریف بسیار خون سردم و می خواست این را در بازی ها هم ببیند.
حالا این کار را می کنم به حمله می روم گل می زنم. او هر فصل به من می گوید تو باید این فصل بیشتر از ۱۰ گل بزنی زیرا تواناییش را داری و من هم چنین تلاشی می کنم. نمی خواهم بگویم که بیشتر خودبین شده ام نه من هرگز سبک بازیم را تغییر نخواهم داد کسی هستم که اگر هم تیمی هایم را در موقعیت بهتری ببینم به آن ها پاس می دهم. اما حالا تلاش می کنم تا خودم هم گل بزنم یا به جاهایی بروم که بتوانم گل بزنم.