پر مرتساکر که در این فصل به مدت ۵ ماه به خاطر مصدومیت دور از تمرین و بازی است مورد تشویت همبازی خود قرار گرفته, مسوت با ستایش از مرتساکر گفت:”امیدوارم هر چه زودتر از کمند مصدومیت رهایی پیدا کند و به شرایط بازی کردن برگردد.”

به گزارش مجله میرور: “مرتساکر که به خاطر مصدومیت زانو چند ماهی خارج از مستطیل سبز است. حال اوزیل برای این مدافع بلند قد تیم آرسنال دل تنگ شده است و به دنبال روحیه دادن به دوست خود است.

من فقط نکات مثبت در او دیدم همه چیز خود را برای تیم میگذارد در خارج از زمین او به دیدن تیم می آید و به ما روحیه میدهد. من از زمانی که در وردبرمن با او همبازی بودم به یاد دارم که همیشه اینگونه بوده و بمب روحیه است. مرتساکر یک الگوست و خوشحالیم این بازیکن را در تیم داریم. امیدوارم هموطن من هرچه زودتر آمادگی خود را به دست بیاورد و به میادین بازگردد. “