یوفا سی ال – تا دقایقی دیگر بایرن مونیخ و آیندهوون به میدان خواهند رفت .