یوفا سی ال – از دقایقی دیگر دو تیم چلسی و اورتون در ورزشگاه خانگی آبی پوشان به تقابل یک دیگر میپردازند.