یوفا سی ال – بروسیا دورتموند در یک بازی خارج از خانه میهمان تیم اینگول اشتات است.

اینگول اشتات:

نیلند – لولز, ماتیپ, تیسرند, شاتنر – روگر – گروپ, چوهن – لیکی, هینترسر – لزکان

دورتموند:

وایدنفلر-پیشچک، گینتر، بارترا، پارک – وایگل – دمبله، کاگاوا، کاسترو، راموس-اوبامیانگ