یوفا سی ال – ترکیب رسمی تیم های دیناموزاگرب و سویا از سوی وبسایت مسابقات اعلام شد.