یوفا سی ال – اسطوره فوتبال رم و ایتالیا که چند روز دیگر ۴۰ ساله خواهد شد، می گوبد پس از خداحافظی از فوتبال قصد دارد در فوتبال باقی بماند.

توتی گفت :

“به طور حتم من تمام دستاوردهای خود را با خانواده و دوستانم مشترک هستم. این ۴۰ سال هرگز بدون آنها بدست نمی آمد. خوشبین هستم که دوباره با رم و هم تیمی هایم موفقیت های خود را جشن می گیریم، این همیشه لذت بخش بوده است.

تصمیم دارم پس از بازنشستگی نیز در فوتبال باقی بمانم. من با باشگاه تفاهم کردم تا این امکان را بدهد که به طور کامل ارتباطم با فوتبال قطع نشود. من به زمان خداحافظی نزدیک شده ام ولی هنوز هم بر روی وظیفه و هدف خود متمرکز هستم. تا آخرین لحظه ای که بازی کنم به پوشیدن این پیراهن افتخار خواهم کرد”.