يوفا سي ال – شب گذشته چلسي توانست در لندن حريف خود را گل باران كند، آنها با زدن ۵ گل خود را به طور موقت در صدر قرار دادند همين امر باعث شد تا عمر مومني كاريكاتوري در باب اين برد طراحي كند.