یوفا سی ال – عمرمومنی کاریکاتوریست معروف ورزشی در آخرین کارتون کاریکاتور خود به دوستی و درگیری مسی و نیمار پرداخته است.