یوفا سی ال – هفته هشتم لوشامپیونه فرانسه با پیروزی پاریسن ژرمن و موناکو آغاز شد . در ادامه می توانید نتایج سایر بازی ها را مشاهده کنید :