یوفا سی ال – عمر مومنی کاریکاتوریست معروف در این کارتون سعی در نشان دادن مغز گواردیلا را دارد که تاکتیک MSN را بی فایده کرده.